O nome do seu anjo da guarda

Nascidos em Janeiro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Rochel11 – Lelahel21 – Hekamiah
02 – Yabamiah12 – Achaiah22 – Lauviah
03 – Haiaiel
13 – Cahethel
23 – Caliel
04 – Mumiah14 – Haziel24 – Leuviah
05 – Anjo da humanidade15 – Aladiah25 – Pahaliah
06 – Vehuiah16 – Laoviah26 – Nelchael
07 – Jeliel17 – Hahahiah27 – Ieiaiel
08 – Sitael18 – Yesalel28 – Melahel
09 – Chavakiah19 – Mebahel29 – Haheuiah
10 – Mahasiah20 – Hariel30 – Nith-Haiah
31 – Haaiah


Nascidos em Fevereiro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Ierathel11 – Aniel21 – Asaliah
02 – Seheiah12 – Haamiah22 – Mihael
03 – Reyel
13 – Rehael
23 – Vehuel
04 – Omael14 – Ieiazel24 – Daniel
05 – Lecabel15 – Hahahel25 – Hahasiah
06 – Vasahiah16 – Mikael26 – Imamaiah
07 – Iehuiah17 – Veuliah27 – Nanael
08 – Lehahiah18 – Yelaiah28 – Nithael
09 – Chavakiah19 – Sealiah29 – Nithael
10 – Menadel20 – Ariel

Nascidos em Março – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Mebahiah11 – Damabiah21 – Jeliel
02 – Poiel12 – Manakel22 – Sitael
03 – Nemamiah
13 – Ayel
23 – Elemiah
04 – Ieialel14 – Habuhiah24 – Mahasiah
05 – Harahel15 – Rochel25 – Lelahel
06 – Mitzrael16 – Yabamiah26 – Achaiah
07 – Umabel17 – Haiaiel27 – Cahethel
08 – Iah-hel18 – Mumiah28 – Haziel
09 – Anauel19 – Anjo da humanidade29 – Aladiah
10 – Mehiel20 – Vehuiah30 – Laoviah
31 – Hahahiah


Nascidos em Abril – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Yesalel11 – Melahel21 – Iehuiah
02 – Mebahel12 – Haheuiah22 – Lehahiah
03 – Hariel
13 – Nith-Haiah
23 – Chavakiah
04 – Hekamiah14 – Haaiah24 – Menadel
05 – Lauviah15 – Ierathel25 – Aniel
06 – Caliel16 – Seheiah26 – Haamiah
07 – Leuviah17 – Reyel27 – Rehael
08 – Pahaliah18 – Omael28 – Ieiazel
09 – Nelchael19 – Lecabel29 – Hahahel
10 – Ieiaiel20 – Vasahiah30 – Mikael

Nascidos em Maio – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Veuliah11 – Nanael21 – Anauel
02 – Yelaiah12 – Nithael22 – Mehiel
03 – Sealiah
13 – Mebahiah
23 – Damabiah
04 – Ariel14 – Poiel24 – Manakel
05 – Asaliah15 – Nemamiah25 – Ayel
06 – Mihael16 – Ieialel26 – Habuhiah
07 – Vehuel17 – Harahel27 – Rochel
08 – Daniel18 – Mitzrael28 – Yabamiah
09 – Hahasiah19 – Umabel29 – Haiaiel
10 – Imamaiah20 – Iah-hel30 – Mumiah
31 – Anjo da humanidade


Nascidos em Junho – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Vehuiah11 – Laoviah21 – Nelchael
02 – Jeliel12 – Hahahiah22 – Ieiaiel
03 – Sitael
13 – Yesalel
23 – Melahel
04 – Elemiah14 – Mebahel24 – Haheuiah
05 – Mahasiah15 – Hariel25 – Nith-Haiah
06 – Lelahel16 – Hekamiah26 – Haaiah
07 – Achaiah17 – Lauviah27 – Ierathel
08 – Cahethel18 – Caliel28 – Seheiah
09 – Haziel19 – Leuviah29 – Reyel
10 – Aladiah20 – Pahaliah30 – Omael

Nascidos em  Julho – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Lecabel11 – Hahahel21 – Hahasiah
02 – Vasahiah12 – Mikael22 – Imamaiah
03 – Iehuiah
13 – Veuliah
23 – Nanael
04 – Lehahiah14 – Yelaiah24 – Nithael
05 – Chavakiah15 – Sealiah25 – Mebahiah
06 – Menadel16 – Ariel26 – Poiel
07 – Aniel17 – Asaliah27 – Nemamiah
08 – Haamiah18 – Mihael28 – Ieialel
09 – Rehael19 – Vehuel29 – Harahel
10 – Ieiazel20 – Daniel30 – Mitzrael
31 – Umabel

Nascidos em Agosto – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Iah-hel11 – Mumiah21 – Haziel
02 – Anauel12 – Anjo da humanidade22 – Aladiah
03 – Mehiel
13 – Vehuiah
23 – Laoviah
04 – Damabiah14 – Jeliel24 – Hahahiah
05 – Manakel15 – Sitael25 – Yesalel
06 – Ayel16 – Elemiah26 – Mebahel
07 – Habuhiah17 – Mahasiah27 – Hariel
08 – Rochel18 – Lelahel28 – Hekamiah
09 – Yabamiah19 – Achaiah229 – Lauviah
10 – Haiaiel
20 – Cahethel30 – Caliel
31 – Leuviah

Nascidos em Setembro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Pahaliah11 – Omael21 – Ieiazel
02 – Nelchael12 – Lecabel22 – Hahahel
03 – Ieiaiel
13 – Vasahiah
23 – Mikael
04 – Melahel14 – Iehuiah24 – Veuliah
05 – Haheuiah15 – Lehahiah25 – Yelaiah
06 – Nith-Haiah16 – Chavakiah26 – Sealiah
07 – Haaiah17 – Menadel27 – Ariel
08 – Ierathel18 – Aniel28 – Asaliah
09 – Seheiah19 – Haamiah29 – Mihael
10 – Reyel20 – Rehael30 – Vehuel

Nascidos em Outubro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Daniel11 – Mitzrael21 – Yabamiah
02 – Hahasiah12 – Umabel22 – Haiaiel
03 – Imamaiah
13 – Iah-hel
23 – Mumiah
04 – Nanael14 – Anauel24 – Anjo da humanidade
05 – Nithael15 – Mehiel25 – Vehuiah
06 – Mebahiah16 – Damabiah26 – Jeliel
07 – Poiel17 – Manakel27 – Sitael
08 – Nemamiah18 – Ayel28 – Elemiah
09 – Ieialel19 – Habuhiah29 – Mahasiah
10 – Harahel20 – Rochel30 – Lelahel

Nascidos em Novembro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Cahethel11 – Caliel21 – Seheiah
02 – Haziel12 – Leuviah22 – Reyel
03 – Aladiah
13 – Pahaliah
23 – Omael
04 – Laoviah14 – Nelchael24 – Lecabel
05 – Hahahiah15 – Ieiaiel25 – Vasahiah
06 – Yesalel16 – Melahel26 – Iehuiah
07 – Mebahel17 – Haheuiah27 – Lehahiah
08 – Hariel
18 – Nith-Haiah
28 – Chavakiah
09 – Hekamiah19 – Haaiah29 – Menadel
10 – Lauviah20 – Ierathel30 – Aniel

Nascidos em Dezembro – Descubra o nome do seu Anjo da Guarda

01 – Cahethel11 – Caliel21 – Seheiah
02 – Haziel12 – Leuviah22 – Reyel
03 – Aladiah
13 – Pahaliah
23 – Omael
04 – Laoviah14 – Nelchael24 – Lecabel
05 – Hahahiah15 – Ieiaiel25 – Vasahiah
06 – Yesalel16 – Melahel26 – Iehuiah
07 – Mebahel17 – Haheuiah27 – Lehahiah
08 – Hariel18 – Nith-Haiah28 – Chavakiah
09 – Hekamiah19 – Haaiah29 – Menadel
10 – Lauviah20 – Ierathel30 – Aniel
31 – Habuhiah

image_pdfimage_print